Search form

Lúkas 2:2

2Nɛpǎy-bho ɛnɔ nɛ́bhak ɛnɛ́n mbɨ mpok Kwiríniɔs achi gɔ́bhanɔ ɛtɔk Síria.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index