Search form

Lúkas 2:20

20Babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n bápɛtnsɛm. Báre kway mámbɨti nɔkɔ Mandɛm mbɔnyunɛ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn bághɔ́ nɛ ɛbhɛn baghoko, bɛchi ɛnyumɔt mbɔnyu ángɛl aghati bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index