Search form

Lúkas 2:21

Bádu Yesu nnyɛ́n

21Ɛgháká nɔ́kɔ́ manywɔp ánɛn, básyɛp mɔ́, bádu yi nnyɛ́n bɛ, Yesu, nnyɛ́n ɛnɛn ángɛl arɛmɛ nyaka bɛ babhɔŋ bɛchyɛ yi tɛ mpok babhɨkɨ re pɔkɔ́ mɛniɛ ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index