Search form

Lúkas 2:22

Bárɔk bɛtɔŋ Yesu ntá Mandɛm

22Mpok ákwáy anɛ Josɛ́f nɛ María barɔŋ bɛkʉ mbɔnyu ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ mánkʉ ndu bɛbhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm mpok ngɔrɛ́ abhé, bápɔ́kɔ Yesu bárɔk Yerúsalɛm ndu bɛtɔŋ yi ntá Mandɛm Acha,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index