Search form

Lúkas 2:23

23mbɔnyu básɨŋ nyaka ndǔ Ɛbhé Mandɛm bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mɔ̌mbɨ anɛ achi mbakanɛm, bábhɔŋ bɛchyɛ yi ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index