Search form

Lúkas 2:24

24Bábhɔ́ŋ nkwɔ bɛchyɛ akap ɛ́bu wu anɛ achi ‘Bɔ̌bɛbhóŋó bɛpay, mbák ɛpu nɔ, bɛbhɛp bɛpay, bɛkoŋo ɛbhé Mandɛm.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index