Search form

Lúkas 2:26

26Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ anáŋ akʉ nyaka yi arɨŋɨ bɛ́ apú gu kɛghɔ́ Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index