Search form

Lúkas 2:27

27Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ akʉ Símiɔn arɔk ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm. Nnɔ nɛ chi Yesu báchwe arɛ́ nɛ yi ndu bɛtɔŋ yi ntá Mandɛm bɛkoŋo ɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index