Search form

Lúkas 2:28

28Símiɔn aghɔ nɔkɔ mɔ̌rɛ́ asɔt yi akɛ́m amɔ abɨti Mandɛm bɛ́:

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index