Search form

Lúkas 2:29

29“Acha, ɔkʉ bariɛp amɛ afǔ tɛtɛp,

dɔ yɛ́ mɛ, mmɔ̌bɛtok ywɛ ndɔ́k pɛtii,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index