Search form

Lúkas 2:32

32Achí ɛrɔŋɔ bɛtɔŋ bo abhɛn bápú bo Israɛl mbi bɛrɨŋɨ wɔ,

nɛ bɛ kɛnókó kɛ́ntwɔ́ ntá bǒbhɛ, bo Israɛl.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index