Search form

Lúkas 2:34

34Símiɔn ayɛ́t bhɔ, arɛm ntá máyi María bɛ,

“Mandɛm ayap mɔ́nɛ bɛ ankʉ bɛyǎ bo Israɛl mankwɛn nɛ bɛ ánjoŋ abhɛnɛfu,

nɛ bɛ ámbák ɛrɨŋ ɛnɛ́ bo bárɛ̀m bɛ bápú yaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index