Search form

Lúkas 2:35

35“Nɛ chɔŋ ɛnɛ ɛ́nkʉ bɛ nkaysi anɛ achi bo ántɨ ambo bɛfú kpoŋoroŋ,

nɛ wɔ ɔ́mbɔŋ bɛyǎ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɔ́nɛ mbɔ mmu anɛ ɛɛkak ɛ́yɛ́mɛ́ yi antɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index