Search form

Lúkas 2:36

36Mpok ɛyɔ, ngɔrɛ́ anɛ áká nnyɛ́n bɛ Ána abhak Yerúsalɛm. Abhak ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. Abhak mmɔ̌ Fanuɛl, ɛbhárɛ́mɔ anɛ nnɛrɛ́kɛt Ásha. Akɔk nyaka tontó nɛ anáŋ achi nyaka ɛkɛrɛ́nɛbhay ndǔ mamiɛ́ tándrámɔt kɛ nnɛ́m aywi ǎgu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index