Search form

Lúkas 2:37

37Arɔp kɛ́nkwɛ́sɛ́, tɛ mpok anɛ yi aghaka mamiɛ́ bɛsa mɛnwi nsɛm anwi. Yí kɛrɔ bɛrɔŋ ndǔ ɛkɛrákap Mandɛm ndu bɛchyɛ yi kɛnókó, nɛ are nɨkmʉɛt ambak nɔkɔ ndǔ nɛtarɛ́nsay, bɛti nɛ ngósí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index