Search form

Lúkas 2:38

38Nkúbhɛ́ mpok ɛyɔ Josɛ́f nɛ María bárɔk nɛ mmɔ́. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ mɔ̌rɛ́, achyɛ bakak ntá Mandɛm andɛmɛ nɔkɔ bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛ̌ti mmɔ́, ntá bo abhɛn mánòŋ nyaka bɛ Mandɛm amfɛrɛ bǒ Yerusalɛm ndǔ ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index