Search form

Lúkas 2:4-5

4-5Josɛ́f nkwɔ afa Násárɛt atú Gálili arɔk Bɛ́tlɛhɛm, atú Judɛ́ya. Bɛ́tlɛhɛm abhak ɛtɔk ɛnɛ babhe Mfɔ Debhít. Josɛ́f arɔk arɛ́ mbɔnyunɛ achi nyaka ɛbhárɛ́mɔ Debhít. Arɔk nɛ María, ngɔrɛ́ anɛ yi atɨ bɛbhay bɛ mánsɨ́ŋ manyɛ́n. Abhak nɛ mɛniɛ. 6Ɛnɛ́ bɔ bachi Bɛ́tlɛhɛm, mpok nɛbhe ayi akway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index