Search form

Lúkas 2:40

40Yesu arɔk ambɨ bɛ́go nɛ bɛ́bhɔŋ bɛtaŋ. Abhɔ́ŋ bɛyǎ nɛrɨŋɨ́ndak nɛ áfɔ́k Mandɛm abhak nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index