Search form

Lúkas 2:41

Yesu arɔp ansɛm amɛm ɛkɛrákap Mandɛm

41Yɛ̌ntɨkɨ mmíɛ́, chi nɛ nnɔ Yesu bárɔ̀ŋ nyaka Yerúsalɛm ndǔ *Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index