Search form

Lúkas 2:42

42Mpok yi aghaka mamiɛ́ byo nɛ apay, bárɔ́k ndǔ ɛpǎ ɛyɔ mbɔ ɛnyu ɛsɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index