Search form

Lúkas 2:43

43Ɛpa ɛ́máy nɔ́kɔ́, bare pɛtnsɛm ɛtɔk ɛyap kɛ Yesu arɔp Yerúsalɛm, chi nɛ nnɔ kɛrɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index