Search form

Lúkas 2:44

44Bákɔ ndǔ nywɔp nɛnkɛm mánkaysi nɔkɔ bɛ yi achi ndǔ nkwɔ́ wap. Bághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ apú nɛ bhɔ, babho bɛyaŋ yi nɛntɨ mamʉɛrɛ bhap nɛ bǒnɛrɛ́kɛt awap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index