Search form

Lúkas 2:46

46Ɛgháká nɔkɔ manywɔp árát, bághɔ́ yi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm chɔkɔ nɛ batɔŋ ɛbhé, ndu ághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bárɛ̀m, nɛ ambɛbhɛ nɔkɔ bɔ́ bɛbhɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index