Search form

Lúkas 2:47

47Bo mankɛm abhɛn bághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi árɛ̀m bábhák maknkay ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi arɨŋɨ nɛ ɛnyǔ ɛnɛ yi ákɛ̀mɛ bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhɛ̀p yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index