Search form

Lúkas 2:48

48Mpok anɛ chi nɛ nnɔ bághɔ́ yi, ɛbhak bhɔ chi ɛnyɨŋ maknkay. Nnɔ abhɛ́p yi bɛ, “Mɔ́wa, mbʉ ɔbhɨkɨ kʉ ɛtayɛ nɛ mɛ ɛnyunɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index