Search form

Lúkas 2:49

49Mmɛ nɛ ɛtayɛ sɛ́kɔ, sɛ́yàŋ wɔ nɛ bɛyǎ bɛcháy antɨ. Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Báyàŋ mbʉ mɛ ndaká yí? Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ mbɔ̌ŋ bɛbhak amɛm ɛkɛt Ɛtaya?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index