Search form

Lúkas 2:52

52Arɔk ambɨ bɛ́go ndǔ nkwɔmʉɛt nɛ ndǔ nɛrɨŋɨ́ndak. Mandɛm abhɔ́ŋ maŋák nɛ yi andɔk nɔkɔ chí ambɨ. Ɛbhak ɛnyumɔt nɛ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index