Search form

Lúkas 2:6

6Ɛnɛ́ bɔ bachi Bɛ́tlɛhɛm, mpok nɛbhe ayi akway.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index