Search form

Lúkas 2:7

7Abhé mɔ̌mbɨ ywi, abhak mɔ́mbakanɛm. Anɛ́p yi nɛ ndɛn, abhʉrɛ amɛm ɛkwɔbhɛ́ nɛnyiɛ nnya mbɔnyunɛ bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ nyaka ɛbhak bɛchɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́ mankɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index