Search form

Lúkas 2:8

Bɔangɛl nɛ babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n

8Ndǔ bɛtǐ bhɔ, nkwɔ́ babhabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n bábhak nɛfí nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n ɛyap ndǔ atú ɛtɔk wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index