Search form

Lúkas 2:9

9Ángɛl Mandɛm abhesi bɔ́ bɛsí, bɛdiɛ́rɛ́ Mandɛm bɛghɔ bhɔ́ amʉɛt nɛ bɛcháy bɛkɛm bɔ́ tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index