Search form

Lúkas 20:1

Bábhɛ́p Yesu ɛbhak ɛnɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú

(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)

1Ɛwak ɛ́mɔt, ɛnɛ́ Yesu átɔ̀ŋ bo amɛm ɛkɛrákap Mandɛm angati nɔkɔ bhɔ Mbok Ndɨ́ndɨ́, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk bárɔ́k ntá yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index