Search form

Lúkas 20:10

10Mpok bɛkɔk kɛpɛm ɛ́nɔk ákwáy nɔ́kɔ́, mbɔŋɔ́nkɨ ató bakʉ̌ bɛtɨk abhi bachak bɛ mándɔ́k mánsɔ́t aywi ákɔ́rɛ́ mbwɔt. Kɛ bǒ bɛtɨk bhɔ kɛchyɛ. Bákɛ́m yi badɛn, bábók, apɛtnsɛm amɔ́ amɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index