Search form

Lúkas 20:11

11Mbɔŋɔ́nkɨ ató mǔbɛtok achak. Bákɛ́m awu nkwɔ́ bádɛn, báchyɛ́ yi ntiánwɔ́p, bábók apɛtnsɛm amɔ́ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index