Search form

Lúkas 20:13

13Ɛ́kʉ mbɔŋɔ́nkɨ wu arɛm nɛ mmʉɛ́t ɛyi bɛ, ‘Chɔŋ nkʉ ná? Chɔŋ ntó mbɔ̌ŋ mmɔ̌ntɨ wa. Yɛ̌ yí, bábhɔŋ bɛ́chyɛ yi kɛnókó.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index