Search form

Lúkas 20:15

15Mɔ́ywi wu áchwé nɔ́kɔ́ amɛm nkɨ, bákɛ́m yi baya báfú amɛm nkɨ nɛ yi, barɔk baway.” Yesu átɛ́m nɔ́kɔ́ nɛkay ɛnɛn, abhɛ́p bɔ́ bɛ, “Bǎkaysi bɛ chɔŋ mbɔŋɔ́nkɨ wu ankʉ yi ntá bǒbhɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index