Search form

Lúkas 20:16

16Chɔŋ antwɔ́ angway bhɔ, anchyɛ nkɨ wu ntá bo bachak.” Bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, babho bɛrɛm bɛ, “Mandɛm akɛ ka!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index