Search form

Lúkas 20:17

17Yesu ayɨŋɨ bhɔ dǐǐ, abhɛp bɛ, “Ntí basɨŋɨ́ amɛn achi bɛ yi? Basɨŋɨ́ amɛn árɛ̀m bɛ:

‘Nkúbhɛ́ ntay ɛnɛn batɛ̌kɛt bágʉɛ́bhɛ́ bɛ́ nɛ́bhɨ́kɨ́ rɨ,

nɔ́ kɛ nɛ́rɔ́bhɛ́ ntay ɛnɛn nɛ́kɛ́mɛ́ ɛkɛt nɛchá batay áchák ankɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index