Search form

Lúkas 20:19

Bábhɛ́p Yesu ɛ̌ti nkábhɛ́nti ndu báyàŋ yi ánkwɛ́n anyu

(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)

19Yesu atɛm nɔkɔ nɛkay ɛnɛn, batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm bárɨŋɨ bɛ atɛm nɛkay ɛnɔ chi ɛ̌ti yap. Báre yaŋ bɛkɛm yi, kɛ báchày bo abhɛn báchi arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index