Search form

Lúkas 20:20

20Bárɔ́k yɛ ambɨ bɛyaŋ mbi bɛkɛm yi. Bátó baghokotǐ kɛpɨ ntá yi bɛ mánkɔt ngɛpti bɛ bachi bǒ tɛtɛp. Kɛ bárɔ̌ŋ nyaka chi bɛ mámbɛ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ yi mɛnyɨŋ kpát ankwɛ́n anyu, ankwɛ́n ndǔ ntǎ yap bɛ mansɔt yi manto ntá Gɔ́bhanɔ Rom mmǔ bɛtaŋ mɛnkɛm bɛchi yi amɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index