Search form

Lúkas 20:21

21Baghokotǐ kɛpɨ bhɔ bárɔ́ŋɔ́ nɔ́kɔ́ ntá Yesu, babhɛp yi bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́rɛ̀m nɛ ɔ́tɔ̀ŋ bɛchi chak. Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔpú yɨŋɨ mmu ndǔ bɛsí ɔ́ncháy yi, kɛ ɔ̌tɔ̀ŋ tɛtɛp ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm áyàŋ bo mánkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index