Search form

Lúkas 20:24

24“Tɔ́ŋ ká mɛ ɛbhɔ́kɔ́ nkap.” Bátɔ́ŋ nɔ́kɔ́ yi abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ntí ághá nɛ́ arɛ́? Nɛ nnyɛ́n chí ɛnɛn ághá?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Chí ntí Sísa, Mfɔ Rom. Nɛ nnyɛ́n, chi ɛni.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index