Search form

Lúkas 20:26

26Bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu arɛmɛ, bápɔ́p! Bɔ́ kɛbhɔŋ yɛ̌nyɨŋ ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́, ɛnɛ ɛ́kʉ yi ankwɛn anyu bɛ bɔ mánkɛ́m yi bɛsí bho. Bárɔp kpákpǎkpak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index