Search form

Lúkas 20:3

3Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mɛ nkwɔ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛbhɛp be. Ghatí ká mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index