Search form

Lúkas 20:31

31Anɛ ájwí bati arat nkwɔ asɔt yí kɛ agú kɛbhɔ́ŋ mmɔ́ nɛ yi. Ɛ́fákári ɛnyumɔt nɛ bɔ mankɛm bati tándrámɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index