Search form

Lúkas 20:34

34Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Fá amɨk, baghɔrɛ́ nɛ babhakanɛm bábháy batɨ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index