Search form

Lúkas 20:35

35kɛ bo abhɛn chɔ́ŋ bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, mǎnchwe ndǔ mmɨk nkɔ, bápú pɛrɛ bháy nɛbhay

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index