Search form

Lúkas 20:36

36mbɔnyunɛ bápú pɛrɛ kway bɛgu. Bábhak mbɔ bɔángɛl Mandɛm, bábhak bɔ̌ Mandɛm abhɛn yi akʉ bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index