Search form

Lúkas 20:37

37Yɛ̌ chí Moses atɔŋ nyaka kpoŋoroŋ ndǔ mbok ɛnɔk ɛnɛ́ ngó ádù arɛ bɛ bawú bápɛt chɔŋ nsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ndǔ basɨŋɨ́ mi ɛ̌ti mbok ɛyɔ, Moses ǎbhɨ̀ŋɨ Mandɛm mmu achi Acha bɛ, ‘Mandɛm Ábraham, Mandɛm Áisek, Mandɛm Jekɔ́p!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index