Search form

Lúkas 20:38

38Ɛyɔ ɛ́tɔ̀ŋ bɛ Mandɛm achí Mandɛm bo abhɛn bachi nɛpɛ́m. Apú Mandɛm bawú. Ntá Mandɛm, bǒbhɔ mankɛm bachi nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index